راگا سیر ارائه دهنده انواع سرویسهای دربستی وتشریفات(اتوبوس،میدل باس،مینی بوس،ون و…)

 

داخل و خارج ازتهران واز هرشهربه شهردیگر آماده عقد قرارداد با کلیه نهادهاوارگانهای دولتی،دانشگاهها،مدارس ،شرکتهای خصوصی ،دولتی و…
تلفن:۰۲۱۸۸۳۲۴۴۲۲
همراه:۰۹۱۲۱۰۳۴۰۶۶ آقاِی ابراهیمی

 

سرویسهای دربستی