برگزاری تور ارمنستان

ارمنستان در قفقاز جنوبی (ماورای قفقاز) در میان دریای سیاه و دریای خزر قرار دارد که مرز میان آسیا و اروپا محسوب می‌شود. همسایگان ارمنستان در غرب ترکیه، در شمال گرجستان، در شرق جمهوری آذربایجان، و در جنوب ایران و جمهوری خودگردان نخجوان (جزئی از جمهوری آذربایجان) می‌باشند.

گردشگری در ارمنستان یکی از اصلی ترین منابع در آمد محسوب میشود و نقش مهمی را ایفا میکند.زبان ارمنی ریشه هند و اروپایی دارد که در منطقه قفقاز به ویژه ارمنستان و آرستاخ و باقی جمعیت پراکنده ارمنیان شناخته می شود .واحد پول ارمنستان درام است .

 

تور ارمنستان

تـور ارمنستان

هتل خدمات دو تخته هرنفر یک تخته  ۶تا ۱۲ سال ۲تا ۶ سال
shirak
⭐️⭐️⭐️
B.B ۱،۲۰۵،۰۰۰ ۱،۳۸۵،۰۰۰ ۹۶۵،۰۰۰ ۸۹۵،۰۰۰
Silachi
⭐️⭐️⭐️
B.B ۱،۲۴۵،۰۰۰ ۱،۴۲۵،۰۰۰ ۹۶۵،۰۰۰ ۸۹۵،۰۰۰
Imperial Palace
⭐️⭐️⭐️⭐️
B.B ۱،۲۸۵،۰۰۰ ۱،۵۰۵،۰۰۰ ۹۸۵،۰۰۰ ۸۹۵،۰۰۰
Metropol
⭐️⭐️⭐️⭐️
B.B ۱،۳۴۵،۰۰۰ ۱،۶۹۵،۰۰۰ ۱،۰۶۵،۰۰۰ ۸۹۵،۰۰۰
Grand Hotel
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
B.B ۱،۶۸۵،۰۰۰ ۲،۱۵۵،۰۰۰ ۱،۰۷۵،۰۰۰ ۸۹۵،۰۰۰
National
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
B.B ۱،۷۳۵،۰۰۰ ۲،۳۳۵،۰۰۰ ۹۹۵،۰۰۰ ۸۹۵،۰۰۰
💢ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮر

✔️ﺧﺪﻣﺎت:
ﺑﻠﯿﻂ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎیی آرﻣﻨﯿﺎ اﯾﺮ ، ۳ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎهی ،  یک ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻧﻬﺎر ، راﻫﻨﻤﺎی ﻓﺎرسی زﺑﺎن ، ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮتی، ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت.

✔️ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ۳ ﺷﺐ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر : وﯾﮋه ۸ ﻣﺮداد الی ۵ ﺷﻬﺮﯾﻮر
ﺧﻂ ﻫﻮایی:  Armenia Air
ﻧﻮع ﺗﻮر : ﻫﻨﺮ و ﻓﺮهنگی, ﺷﻬﺮ و ﺧﺮﯾﺪ

✔️ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﻮر:
۱- ﻧﺮخ ﮐﻮدک زﯾﺮ ۲ ﺳﺎل ۲۹۰،۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

۲- ﭘﺮداﺧﺖ ۵۰ درﺻﺪ از ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﺗﻮر در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﺰامی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

۳- ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﮔﺎرانتی ﭼﺎرﺗﺮ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

۴- ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﻌﻬﺪه ﺷﺨﺺ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و آژاﻧﺲ راگا ﺳﯿﺮ هیچگونه مسئولیتی در ﻗﺒﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

۵- ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز : اﺻﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ۶ ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر

 

🚨 قیمت ها به تومان می باشد.

📌 اگر تور، هتل  و یا پرواز خاصی در نظر دارید و در پکیج بالا موجود نیست لطفا با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید.

📞 ۲۲ ۴۴ ۳۲ ۸۸ -۰۲۱

💎 ما در مجموعه راگا سیر یکی از بهترین تورهای ارمنستان را برای شما آماده کرده ایم.