راگا سیر برگزار کننده تور هند ( ترکیبی : دهلی ، آﮔﺮا ، ﺟﯿﭙﻮر )

هند یا هندوستان با نام رسمی جمهوری هند کشوری در جنوب آسیا است که پایتخت آن دهلی نو است. هندوستان از شمال باختری با پاکستان؛ از شمال با چین، بوتان، نپال و تبت؛ و از شمال خاوری با برمه و بنگلادش همسایه‌است، همچنین هند از باختر با دریای عرب، از خاور با خلیج بنگال، و از جنوب نیز با اقیانوس هند مرز آبی دارد.

پهناوری هندوستان ۳٬۴۰۲٬۸۷۳ کیلومتر مربع (هفتم در جهان، ۲ برابر ایران) است. بیشتر سرزمین هندوستان پست و هموار است و رشته‌کوه هیمالیا که در شمال کشور قرار دارد باعث شده‌است که رطوبت و ابرهای باران‌زا به شمال آسیا نفوذ نکند و در نتیجه هند کشوری پرباران و مرطوب و دارای خاک بسیار حاصلخیز است. این موضوع باعث شده‌است که این کشور بتواند جمعیّت بسیاری را در خود جای دهد.

تور هند (ترکیبی : دهلی ، آﮔﺮا ، ﺟﯿﭙﻮر)

تور ترکیبی هند

هتل خدمات ۲تخته هر نفر یک تخته ۶تا ۱۲ سال ۲تا ۶ سال

Country Inn *5

Hotel Clarks Shiraz *4

Clarks Amer *5

BB ۲/۲۵۰/۰۰۰  ۲/۸۰۰/۰۰۰  ۱/۷۵۰/۰۰۰  ۱/۲۰۰/۰۰۰

 Radisson Blu Delhi *5

Hotel Clarks
۵* Shiraz

Clarks Amer *5

 BB  ۲/۳۵۰/۰۰۰  ۲/۹۵۰/۰۰۰  ۱/۸۰۰/۰۰۰  ۱/۲۰۰/۰۰۰

Radisson Blu Delhi *5

Radisson Blu Agra *5

Radisson Blu Hotel Jaipur *5

 BB  ۲/۴۵۰/۰۰۰  ۳/۱۰۰/۰۰۰  ۱/۸۵۰/۰۰۰  ۱/۲۰۰/۰۰۰

Radisson Blu Delhi *5

Jaypee Palace  Hotel *5

Jaipur Marriott  Hotel *5

 BB ۲/۴۸۰/۰۰۰ ۳/۱۵۰/۰۰۰ ۱/۸۵۰/۰۰۰  ۱/۲۰۰/۰۰۰

✔️ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮر

✔️ﺧﺪﻣﺎت:
ﺑﻠﯿﻂ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺎﻫﺎن ، ۷ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ, ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮی, راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻮر ﻓﺎرسی زﺑﺎن, یک ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻧﻬﺎر در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ, ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎهی

📌روزﻫﺎی رﻓﺖ: ﺷﻨﺒﻪ, ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ, ﺟﻤﻌﻪ
📌روزﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺖ: ﺷﻨﺒﻪ, یکشنبه, ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
📌ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ: ۷ ﺷﺐ و ۸ روز
📌ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر: از ۱ ﻣﺮداد ﺗﺎ ۱۳ ﺷﻬﺮﯾﻮر
📌ﺧﻂ ﻫﻮایی: Mahan Air

📌ﻧﻮع ﺗﻮر: ﻫﻨﺮ و فرهنگی, ﺷﻬﺮ و ﺧﺮﯾﺪ

✔️ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﻮر:

۱- ﭘﺮواز و ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎرﺗﺮ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد می ﺑﺎﺷﺪ

۲-ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز: ۲ ﻗﻄﻌﻪ عکس ﺗﻤﺎم رخ رنگی  ۵*۵ ﺟﺪﯾﺪ – اﺻﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ۶ ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر‐ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮدی–.کپی ﺻﻔﺤﻪ اول و دوم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

۳-ﻧﺮخ ﮐﻮدک زﯾﺮ ۲ ﺳﺎل ۴۹۰،۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎن میﺑﺎﺷﺪ.
۴‐ﮐﻠﯿﻪ ورودﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ میﺑﺎﺷﺪ.
۵-ﭘﺮداﺧﺖ ۵۰% علل اﻟﺤﺴﺎب در هنگام رزواﺳﯿﻮن ﺿﺮورﯾﺴﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۶-آژاﻧﺲ راگاﺳﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮلیت در ﻗﺒﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

✔️ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ:

✔️ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ دهلی ، آﮔﺮا ، ﺟﯿﭙﻮر

✔️ﺑﺎ تشکر از اینکه ﺷﺮﮐﺖ راگاﺳﯿﺮ را ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن می دﻫﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻢ و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮای راحتی ﺷﻤﺎ می ﮐﻮﺷﯿﻢ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ دهلی،آﮔﺮا و ﺟﯿﭙﻮر می ﺑﺎﺷﺪ.

📌روز اول : دهلی

ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ المللی دهلی و اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت در هنگام ﺧﺮوج از ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه راگا سیر را ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﮐﻪ در واﭼﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣﻼﻗﺎت می ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ اﻧﺘﻘﺎل داده می ﺷﻮﯾﺪ

📌روز دوم :دهلی

دهلی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ شگفتیﻫﺎﺳﺖ. دهلی ﮐﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﻮچک ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه میﺷﻮد، یکی از ﻗﺪیمیﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می رود. حتی ﺑﺎ وﺟﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺪرن و ﺗﺎزه ای ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ از ﺧﻮدش ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ، اﻣﺎ روح ﺑﺎﺳﺘﺎنی ﺷﻬﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ می آﯾﺪ. روح ﺑﺎﺳﺘﺎنی ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻫﻨﺮ ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ و ﺧﺎﻃﺮه ی جنگ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ؛ دهلی ﯾﺎزده ﺑﺎر در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺨﺶ وﯾﺮان و دوﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دوﮔﺎﻧﻪی ﻣﺪرن‐سنتی اﻣﺮوزی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﯿﺪر ﻓﺎرسی زﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﻮر دهلی ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮی دروازه ﻫﻨﺪ ﺑﻨﺎی ﯾﺎد ﺑﻮد ملی جنگ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ ﺷﻬﺮ دهلی ﻧﻮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ارﺗﻔﺎع اﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﺗﺎریخی ۴۲ ﻣﺘﺮ و ﺗﻮﺳﻂ یکی از ﻣﻌﻤﺎران ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎیی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﺎخ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری (RAJ CHAT MAHATMA GANDI) و ﻣﻨﺎر ﻗﻄﺐ ﮐﻪ ۷۳ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارد و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎی آﺟﺮی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می رود ،ﻗُﻄُﺐ ﻣﻨﺎر ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻫﻨﺪ و از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرز ﻣﻌﻤﺎری ﻫﻨﺪو‐اﺳﻼمی اﺳﺖ و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎز میﮔﺮدﯾﻢ.

📌روز ﺳﻮم:دهلی –آﮔﺮا

ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﮔﺮا ﮐﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ در اﯾﺎﻟﺖ اوﺗﺎر ﭘﺮادش در ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ می ﮐﻨﯿﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ دهلی ﺗﺎ آﮔﺮا ۲۱۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﮐﻪ ﺣﺪودا ۵ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ می ﺑﺎﺷﺪ.

📌روز ﭼﻬﺎرم : آﮔﺮا

ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺗﺎج ﻣﺤﻞ می روﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮانی در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ، ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﺗﺎریخی ﻫﻨﺪ و یکی از ﻋﺠﺎﯾﺐ هفتگانه ،ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎنی دارد. ﺗﺎجﻣﺤﻞ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﯾﺎدﺑﻮد ملکه اﯾﺮانیﺗﺒﺎر ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺤﻞ اﺳﺖ، ﺳﺎل ۱۶۴۸ ﻣﯿﻼدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺧﻮد ﺷﺎهﺟﻬﺎن ﻫﻢ در ﻃﺮح رﯾﺰی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺖ (ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎج ﻣﺤﻞ در روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ می ﺑﺎﺷﺪ)، ﺳﭙﺲ از ﻗﻠﻌﻪ آﮔﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺮخ ﯾﺎ ﺣﺼﺎر ﺳﺮخ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ودر ﺷﻤﺎل ﺑﻨﺎی ﺗﺎج ﻣﺤﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ می کنید.

📌روز ﭘﻨﺠﻢ: آﮔﺮا –ﺟﯿﭙﻮر

ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﯿﭙﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ،ﺟﯿﭙﻮر ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺻﻮرتی و از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎریخی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺎﻟﺖ راﺟﺴﺘﺎن اﺳﺖ. ﺷﻬﺮ ﺟﯿﭙﻮر در ﺷﻤﺎل ﻏﺮبی ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﻗﺮار دارد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﮔﺮدشگری در ﻫﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎر ﺻﻮرتی رنگ در ﺷﻬﺮ، ﺑﻪ آن ﻟﻘﺐ ﺷﻬﺮ ﺻﻮرتی داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ آﮔﺮا ﺗﺎ ﺟﯿﭙﻮر ۲۴۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﮐﻪ ﺣﺪودا ۶ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ می ﺑﺎﺷﺪ.

📌روز ﺷﺸﻢ : ﺟﯿﭙﻮر

ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎنی آﻣﺒﺮ ﺣﺮﮐﺖ میکنیم و از ﻗﻠﻌﻪ آﻣﺒﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ می کنیم ، ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻌﺪی از ﮐﺎخ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎخ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﺎرت ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ، ﺣﯿﺎط و ﺑﺎغ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ می ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎخ ﺷﻬﺮ در ﻗﻠﺐ ﺗﺎریخی ﺷﻬﺮ ﺟﯿﭙﻮر و در ﻧﺰدیکی ﮐﺎخ ﻫﻮا ﻣﺤﻞ ﺟﯿﭙﻮر واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎمی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎریخی دیگر ﻫﻨﺪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ بی ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﺳﻪ سنگ  ﻗﺮﻣﺰ رنگ و سنگ ﻣﺮﻣﺮﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ وﺳﯿﺎه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺎخ ﻫﺎ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت بی ﻧﻈﯿﺮ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی را دارد ، ﮐﻪ قسمتی از اﯾﻦ ﮐﺎخ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﻮزه اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﻠﺐ ﺗﺎریخی ﺷﻬﺮ ﺟﯿﭙﻮر یک ﺳﺎزه شگفت انگیز ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺠﻮمی اﺳﺖ. در ﻧﺰدیکی ﮐﺎخ ﻫﻮا ﻣﺤﻞ و ﮐﺎخ ﺷﻬﺮ ﺟﯿﭙﻮر واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﺎزه شگفت انگیز رﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﻧﺘﺎر ﻣﺎﻧﺘﺎر ﺟﯿﭙﻮر ﻧﺎم دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۷۲۸ ﺗﻮﺳﻂ Jai Singh ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻤﺎم اﺟﺰای اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ یک ﻣﻘﯿﺎس ﯾﺎ اﺑﺰار ﻧﺠﻮمی ﻋﻤﻞ می ﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﺠﻮمی ﺑﻬﺮه میﺑﺮدﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺠﻮمی ﭼﺮﺧﺶ ﻫﺎ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ﻫﺎیی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺳﻤﺎن می روﻧﺪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزه می دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از یک ﺳﺎزه ﺳﺎده ﻧﺠﻮمی اﺳﺖ، ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮار می دﻫﯿﻢ

📸 برای دیدن تصاویر جیپورکلیک نمایید.

📌روز ﻫﻔﺘﻢ :ﺟﯿﭙﻮر – دهلی

ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دهلی ﺣﺮﮐﺖ می ﮐﻨﯿﻢ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﯿﭙﻮر ﺗﺎ دهلی ۲۶۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﮐﻪ ﺣﺪودا ۶ ﺳﺎﻋﺖ می ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺘﻞ در دهلی CHEKIN  اﻧﺠﺎم می ﺷﻮد.

📌روز ﻫﺸﺘﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه دهلی

⚠️ﺗﻮﺟﻪ:

راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻮر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺸﺖ ﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎری و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دیگر در وﻗﺖ ﻫﺎی آزاد ﺷﻤﺎ را راﻫﻨﻤﺎیی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد امکان ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ گشتهای رایگان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﭘﯿﺶ بینی ﻧﺸﺪه وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺎزﯾﺪﻫﺎ ازﺳﻮی راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. امکان ﺟﺎﺑﺠﺎیی در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺒﻬﺎی اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ وﺟﻮد دارد

🚨 قیمت ها به تومان می باشد.

📌 اگر تور، هتل  و یا پرواز خاصی در نظر دارید و در پکیج بالا موجود نیست لطفا با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید.

📞 ۲۲ ۴۴ ۳۲ ۸۸ -۰۲۱

💎 ما در مجموعه راگا سیر یکی از بهترین تورهای هند را برای شما آماده کرده ایم.